mailprogramy_pfron
 Menu


Strona główna
Podstawa prawna
Zespoły
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Standardy

  

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

  Zespół d/s finansowych

 1. obsługa finansowo-księgowa Centrum
 2. Obsługa finansowo - księgowa wdrażanych programów i projektów;
 3. Opracowywanie materiałów do projektu budżetu powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej;
 4. Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych Centrum oraz ich rozliczanie i kontrolowanie;
 5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, również w wersji elektronicznej;
 6. Prowadzenie wydatków osobowych i rozliczeń płacopochodnych;
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych;
 8. Obsługa finansowo - księgowa realizowanych przez Centrum zadań w tym wynikających z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. Obsługa programów Płace, Płatnik i innych;
 10. Nadzór finansowo - księgowy nad WTZ, RDDZ i innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej;
 11. Windykacje należności, w tym przygotowywanie dokumentacji finansowej do egzekucji;
 12. Wypłata świadczeń realizowanych przez Centrum;
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 14. Ubezpieczenia majątku PCPR

  

  

  

  

  

 

  tel/fax (044) 736-14-64 ul. Armii Krajowej 2; 26-300 Opoczno